K.V.R.P. -                                   

Vriendenkring Roeselaarse                     

Postzegelverzamelaars

Subtitle

Koninklijke Vriendenkring Roeselaarse Postzegelverzamelaars

De geschiedenis van een vereniging is er een van mensen. Mensen met een bepaalde visie en bepaalde idee?n. Vandaar ook dat wij ons verhaal beginnen bij een aantal vrienden die in caf? "De Coop" gezellig een pintje pakken. Een gesprek ontwikkelt zich over een gemeenschappelijke interesse: postzegels. Eenmaal de tongen loskomen blijkt dat er wel meer mensen zijn die "timbers sparen" en ze hebben allemaal hetzelfde probleem: wat doe ik met al de dubbels en hoe geraak ik aan zegels die ik nog niet heb.

Zo wordt tussen pot en pint besloten om een postzegelclub op te richten: "Vriendenkring van Postzegelverzamelaars". In Hector Aspeslagh wordt de man gevonden die bereid is om de organisatie op zich te nemen. In de "Voor Allen" van 24 september 1961 vinden we het eerste offici?le bericht van de kersverse kring: Er wordt een algemene oproep gedaan om zijn naam op te geven, vooral de jongeren, en met name de A.B.V.V.-kadetten worden aangesproken.

In december 1961 komt men voor de eerste maal bijeen. Alle aanwezigen zijn het eens om een lidgeld van 60 Fr per jaar te betalen. De inkomsten zullen gebruikt worden om allerhande documentatie (onder andere catalogen) ter beschikking van de leden te stellen.
Dokter Delbeke, een verwoed verzamelaar wordt met algemeenheid van stemmen ere-voorzitter en Hector wordt voorzitter.
De club zal om de maand op de vierde zondag bijeenkomen. Als lokaal stelt men voor om afwisselend in de bovenzaal van "Het Textielhuis" en in de "Coop" samen te komen. Tevens worden de doelstellingen van de vereniging kenbaar gemaakt:

1. Gelegenheid geven aan alle verzamelaars om met elkander in contact te   komen en hun dubbels te kunnen uitwisselen.

2. Aanbieding van 'gunstkoopjes'

3. Uitwisseling van idee?n over de manier van verzamelen van postzegels bij middel  van het ter inzage geven van albums en het houden van tentoonstellingen.

Misschien vraag je je af waarom een nieuwe club gesticht werd als er in Roeselare al twee bestaan? Zoiets moet je natuurlijk in zijn tijdcontext zien. De jaren zestig waren de "gouden jaren" van de filatelie. Iedereen kreeg meer vrije tijd en meer financi?le ruimte zodat ook de "gewone" mensen zich nu een dergelijke hobby konden veroorloven. Filatelie was immers tot aan de oorlog iets geweest voor de meer gegoeden: dokters, notarissen, grote zelfstandigen, ... In het verenigingsleven waren zij de vooraanstaande filatelisten, met mooie verzamelingen en veel ervaring. Voor veel arbeiders en bedienden was de drempel naar een dergelijke club dan ook vaak te hoog. Dit verklaart ook het belang dat men hechtte aan het aspect 'Vriendenkring': de leden moesten zich thuis en op hun gemak voelen. Dit aspect zou als een rode draad de werking en de activiteiten van de club blijven volgen.

Enkele maanden na de oprichting sluit de club zich aan bij de Federatie der Socialistische Postzegelverzamelaars. Deze overkoepelende federatie die zelf nog maar bestaat sedert december 1961, heeft als doel:

 • het cultureel aspect van de filatelie te verspreiden tot een voornaam deel van de arbeidersopvoeding
 • het propageren van de Belgische zegel in binnen- en buitenland
 • het samenbundelen van bestaande kringen van arbeidersfilatelisten en het oprichten van nieuwe     verdediging van de arbeidersfilatelist en zijn belangen
 • hulp en raad verstrekken aan al zijn leden
 • ruil onder leden bevorderen

Op de eerste vergaderingen van de nieuwe vereniging werd er natuurlijk druk geruild, daarmee was alles immers begonnen. Geleidelijk aan breidden de activiteiten uit: een lid brengt zijn albums mee en illustreert ze met gepaste commentaren, iets dat met veel belangstelling gevolgd wordt. Er worden voordrachten gehouden over "Europazegels", "Tanding der postzegels", ... en in 1963 rijdt een volle autocar richting Brussel voor een bezoek aan het postmuseum. In '65 gaat het eerste "Aanbod leden aan leden" door onder de leiding van veilingmeester Roger Staelens. Om geld in de kas te brengen worden diverse niet-filatelistische activiteiten ingericht, onder meer smijtingen met de teerlingbak en wedstrijden in de zin van "Hoeveel weegt de hesp ?"

Na zeven jaar activiteiten is de V.R.P. uitgegroeid tot een sterke club, zowel qua aantal leden ( zestig volwassenen en twintig studenten ) als qua uitstraling. Door het steeds grotere aantal leden die effectief de vergaderingen bijwonen, wordt geopteerd om in de grotere benedenzaal van "Het Textielhuis" bijeen te komen. Het diensten- en activiteitenpakket mag er zijn: ruildienst, aanbod leden aan leden, voordrachten, wedstrijden, filatelistische nieuwtjes, benodigdheden aan verminderde prijzen, aanwezigheidstombola, inzage en uitlenen van de wereldcatalogen. Het was ook in dit jaar dat de Vriendenkring aansloot bij de Verstandhouding der Westvlaamse Postzegelkringen.

Het V.R.P. - bestuur in 1964:

Hector Aspeslagh, Roger Staelens, Victor Sanders, Maurits Vantomme ,Jozef Nolf, Gaston Geldhof, Andr? Vermeulen, Jerome Fleirreman & Wilfried Deneire

De vereniging blijft groeien en in 1971 kan de tiende verjaardag dan ook met stijl en gepaste trots gevierd worden: op 25 april wordt de 'Dag van de Postzegel' ingericht. Deze voorverkoop met tentoonstelling werd met zijn 3000 bezoekers per dag een groot succes. De Vriendenkring kan bovendien met trots melden dat het ledenaantal de 100 overschreden heeft. De club heeft blijkbaar de juiste formule gevonden om de verzamelaars aan te spreken. Een droevige gebeurtenis dient ook vermeld: drie jaar later sterft bestuurslid en man van het eerste uur Maurits Vantomme.

In die eerste jaren worden de leden verwittigd dat er een vergadering doorgaat via een persoonlijke uitnodiging of via de "Voor Allen". Uit de behoefte naar een beter contact tussen bestuur en leden kwam daar in 1979 verandering in: ons tijdschrift wordt geboren. In het begin heeft het nog geen naam, enkel de vermelding "Maandelijks tijdschrift van de V.R.P." komt erop voor. Het is tegenwoordig een heel gewone zaak dat de "Postiljon" 18 bladzijden met informatie brengt, maar deze eerste stappen waren zeker niet gemakkelijk. Om dit blaadje te drukken werd zelfs overgegaan tot de aankoop van een stencil-machine waarvan de kostprijs gedragen werd door een speciale actie, waarvoor iedereen aangesproken werd: leden, sympathisanten, handelaars,... Na een jaar wordt het uitzicht verbeterd door een kaft aan te brengen.

Met 1981 in het vooruitzicht wordt ter voorbereiding van de feestelijkheden een jaar vooraf een tentoonstelling gehouden in eigen kring. Zeven leden hebben de moed hun filatelistisch werk aan hun vrienden te tonen. Ook in '80 verkrijgt het stadsbestuur een postzegel van Rodenbach. Voor de organisatie van de voorverkoop worden de drie postzegelclubs ingeschakeld. De tentoonstelling die ermee gepaard gaat staat in het teken van Vlaanderen. Twee VRP-leden kunnen met dit thema vijf kaders vullen.

De viering van het twintigjarig bestaan van de vereniging staat in het teken van solidariteit onder de leden. De doelstellingen zijn: opvoeden en bijleren van filatelistische kennis via prijskampen, tentoonstellingen, voordrachten en natuurlijk het tijdschrift, dat het troetelkind van onze leden geworden is. Naar het goede voorbeeld van tien jaar geleden, organiseert de VRP voor dit tweede jubileumfeest opnieuw de "Dag van de Postzegel". Ditmaal met tentoonstelling ( van eigen leden tellen we 13 exposanten met 72 vlakken ), presentatie van de bekerwedstrijd en de "Vierde Provinciale Competitieve voor de Jeugd" ( 1 deelname van een VRP-er ). De feestviering werd een groot succes en het jaar wordt met een feestmaal en avondfeest afgesloten.

De reputatie van een postzegelclub naar andere clubs toe kan op een aantal manieren gevestigd worden. Voorverkopen met tentoonstelling zijn zeker goede gelegenheden om het organisatorisch kunnen en de filatelistische kennis van de leden te bewijzen. Maar ook de verwezenlijkingen van individuele leden op competitieve tentoonstellingen straalt voor een stuk af op de club. De Vriendenkring is er dan ook trots op dat meer en meer leden deze stap zetten. Ook het tijdschrift moet niet onder doen: bij de Provinciale aanmoedigingswedstrijd voor Tijdschriften werden wij ieder jaar in de hoogste categorie beoordeeld.

Na een kortstondig verblijf in de kliniek verliest de club in 1982 Victor Sanders, mede-stichter, ouderdomsdeken & commissaris van de Vriendenkring, na een heelkundige ingreep op 84-jarige leeftijd. Het bestuur wordt het daaropvolgend jaar getroffen door nog een overlijden: Roger Staelens, duivel-doet-het-al sterft in 1983. Het jaar erna is de club verplicht voor verschillende maanden uit wijken naar het Stadsgebouw in de Noordstraat wegens restauratiewerkzaamheden aan het "Textielhuis". In '85 verandert het tijdschrift van formaat en krijgt het eindelijk een naam: "V.R.P.-Informatief".

Het zilveren jubileum wordt gevierd met de zegel "Koning Boudewijnstichting". Deze voorverkoop is geen zo'n groot succes als de vorige. Dit wordt deels verklaard door de aan de gang zijnde crisisjaren van de filatelie en anderzijds natuurlijk ook door het feit dat de betrokken zegel niet erg aanspreekt. Niettemin worden er 120 vlakken gevuld met verzamelingen die merendeel uit eigen kring komen, waarvan diverse zelfs met nationale onderscheidingen.

De drie postzegelclubs worden in het Rodenbachjaar 1986 nogmaals ingeschakeld door Stad Roeselare om samen dit evenement filatelistisch te vieren.

Na vele trouwe jaren besluit Hector door gezondheidsredenen zijn plaats af te staan aan Robert Tack, onze huidige voorzitter. Hector wordt de tweede ere-voorzitter en mag terugblikken op een lange en succesvolle bestuursloopbaan.

        Het VRP bestuur in 1987:

 1.         Erevoorzitter: Hector Aspeslagh
  Voorzitter: Robert Tack
      Ondervoorzitter: Gaston Geldhof       
  Secretaris: Jozef De Bont
  Redacteur: Bart Samyn  
  Nieuwigheden: Louis Vantomme
  Jeugdverantw.: Andr? Brouckaert    
  Ruildienst: Ternier Willy
  Ruildienst: Eddy Ruysschaert            
  Tombola's: Jozef Nolf

Met de verandering van voorzitter en nog enkele andere wijzigingen in het bestuur, waait er ook een nieuwe wind door de V.R.P.-rangen. Met het groot aantal jeugdleden in de vereniging wordt een speciale bijeenkomst gehouden een uur voor de algemene vergadering. Door hun enthousiasme steken ze vrienden en schoolkameraden aan om ook eens af te komen en het "uurtje vooraf" groeit uit tot een heuse club: De Kleine Postiljon.

Ook in de algemene vergadering verandert er wat. Er wordt gestart met een zaalwedstrijd om de twee ? drie maanden en de leden worden op een nieuwe manier op de hoogte gebracht van allerhande filatelistische nieuwtjes. Ook het tijdschrift groeit mee: de tiende verjaardag wordt uitgekozen voor een face-lift. De kaft verandert en er komt een heuse naam, die beter in de mond ligt: de Postiljon. De veranderingen beperken zich natuurlijk niet tot de kaft. Vaste rubrieken worden gecre?erd en dank zij de computer verbetert de compositie en de lay-out.

In 1990 organiseert de club de voorverkoop van de reeks "Sport", dit ter inleiding van het dertigste jubi?leum van het jaar erop. De gebeurtenis wordt een succes, zowel naar buiten uit, als voor de club zelf. De Vriendenkring wordt een gekende postzegelvereniging in het Roeselaarse maar ook daarbuiten. De domper komt een paar weken erna: Hector Aspeslagh overlijdt, hij zal onze dertigste verjaardag niet meer mogen meemaken. Hoewel niet langer actief in de vereniging, gezien zijn hoge leeftijd, is dit droevig nieuws voor "zijn" V.R.P.

Aangezien het gebruikelijk lokaal voor langere tijd niet beschikbaar is, moest de club in september '90 opnieuw uitwijken en na 29 jaar op zoek gaan naar een nieuwe vergaderplaats. Na een overgangsoplossing voor enkele maanden - in de Stadsschool van de Kokelarestraat - werd vanaf januari 1991 een nieuwe thuishaven gevonden in het gemeentelijk centrum "Ten Elsberge".

Ondertussen werd voor het jubileumjaar '91 de aanvraag ingediend bij de Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Marcel Colla voor een zegel van Roeselare. Onze aanvraag werd goedgekeurd en de zegel "Reus Rolarius - stad Roeselare" was van ons ! Als speciaal geschenk aan alle leden werd dit maal niet geopteerd voor een keramieken herdenkingsplaat, maar voor een boek.    

Op 15 januari 1991 neemt onze eerste vergadering plaats in ons nieuw lokaal 'Ten Elsberghe' in de Mandellaan te Roeselare . Het blijkt een schot in de roos , alle VRP diensten krijgen er een volwaardige plaats en de bar, ge?ntegreerd in de zaal en uitgebaat door de VRP zelf , blijkt een nieuwe bron van inkomsten voor de club.

 

Van 7 tot 9 mei 1993 neemt de VRP deel aan de cultuurhappening ingericht door de stedelijke raad voor Cultuurbeleid van Roeselare in de Stedelijke Expohallen . De bedoeling van deze happening was dat de culturele verenigingen van Roeselare zich gedurende dat weekend konden voorstellen aan het grote Roeselaarse publiek en zich op deze manier konden profileren in het Roeselaarse culturele gebeuren. Een leuke bijkomstigheid was hierbij de naambekendheid en het kunnen inschrijven van een aantal nieuwe leden .

 

'De Postiljon' , ons maandelijks tijdschrift , was ondertussen grondig gerestyled en in april 1994 namen we deel met ons tijdschrift aan de nationale tentoonstelling ' Antwerpen 93 ' in de klasse ' filatelistische tijdschriften ' , met als resultaat : een verzilverde bronzen medaille.

Later op het jaar richtte de VRP in samenwerking met het Oudheidskundig Genootschap en de Stad Roeselare een filatelistische tentoonstelling in met als thema : Wereldoorlog II . Deze manifestatie ging door van 3 tot 11 september 1994 in de gebouwen van de toenmalige CERA op de Botermarkt in Roeselare .  
Op zaterdag 10 september was er een gelegenheidsstempel te bekomen in het teken van de bevrijding van Roeselare.  Op de expositie zijn duizenden oorlogspoststukken in 6 uitgebreide verzamelingen te zien .

 

Op 19 tot 21 mei 1995 neemt ons tijdschrift andermaal deel aan een nationale tentoonstelling , ditmaal ' Bruphila 95 ' en behaalde er opnieuw een verzilverde bronzen medaille. Opnieuw een mooie opsteker dus voor de redacteurs van ons maandelijks tijdschrift !

 

Op 30 oktober 1995 heeft onze club voor het eerst af te rekenen met het overlijden van een voorzitter in functie , nl . voorzitter Robert Tack . Robert 's ijzeren gestel had in korte tijd ernstige problemen gekregen die hem uiteindelijk in korte tijd naar de dood leidde ...

 

Bart Samyn nam in december 1995 het roer over van Robert Tack  en werd meteen onderworpen aan een vuurproef , want .....

Het VRP  -  bestuur in 1997 

Voorzitter: 
Bart Samyn

Ondervoorzitter : Gaston Geldhof      
Secretaris : Jozef De
Bont
Redacteur : Bart
Samyn                     
Nieuwigheden :  
Louis Vantomme 
Ruildienst  :  Ternier
Willy
Tombola's : Jozef Nolf
Ruildienst : Eddy Ruysschaert   

 

 'Rolafil 96' komt in zicht ! ' De Kleine Postiljon', onze volop in groei zijnde jeugdclub, richt in samenwerking met de VRP en de KLBP West-Vlaanderen op 5 en 6 oktober 1996 een Provinciale Competitieve tentoonstelling voor volwassenen en jeugd in . Deze gaat door in de gebouwen St. Idesblad ( De Zilten te Roeselare ) . Naast de competitieve tentoonstelling werd er tevens een voorverkoop gehouden van de emissies ' Jeugdfilatelie - Chlorophyl ' & ' Armonaque de Mons' in samenwerking met de Belgische Post , tevens een nieuw vogeltje van Buzin, het Sijsje 6 Fr wordt er op de voorverkoop verkocht , samen met nog 2 nieuwe postwaardestukken ( Blake & Mortimer en een gele briefkaart omtrent ' Marcofilie maakt nieuwsgierig ' ) . Tevens wordt er tegelijkertijd op zaterdag en zondag de 1ste Grote Roeselaarse postzegel- en poststukkenbeurs in , met een 18-tal deelnemende handelaars.

 

Het gehele gebeuren is een waar succes , mede door de opkomst van de jeugdfilatelie in onze streek . Drijvende krachten Brigitte Balanck , voorzitter van ' De Kleine Postiljon' , en Bart Samyn leidden alles in goede wegen , samen met het voltallig VRP - en DKP-bestuur . Er wordt zelfs een heuse tekenwedstrijd voor de Roeselaarse scholen ingericht , waaraan uiteindelijk 5 Roeselaarse scholen aan deelnemen. Ook het aantal deelnemers aan de competitieve tentoonstelling is een succes, hier blinkt andermaal de deelnames aan ' Jeugdfilatelie ' uit , met een 25-tal deelnemers.

Op 23-25 mei 1997 neemt de VRP-DKP deel aan de nationale competitieve tentoonstelling ' Carolophilex ' te Charleroi met een ' Klein Filatelistisch Lexicon op computer ' in de klasse Literatuur en werd er beloond met een verzilverde bronzen medaille , goed voor 69 % .

In navolging van de 1ste Grote Roeselaarse Postzegel- en Poststukkenbeurs in het kader van Rolaphil 96 , wordt er op 5 oktober 1997 een 2de Grote Roeselaarse Postzegel- en Poststukkenbeurs ingericht , ditmaal in ons gekend vergaderlokaal in Ten Elsberghe .

 

Op initiatief van de Roeselaarse Cultuurraad neemt de VRP op 5 september 1998 deel aan de Cultuurnamiddag op de Grote Markt te Roeselare . De septembermaand van 1998 bleek een drukke maand te worden voor de VRP want naast de organisatie begin oktober ( 4 oktober ) 1998 van de 3de Grote Roeselaarse Postzegelbeurs houdt de VRP eveneens nog een filatelistische tentoonstelling in het kader van de opendeurdag bij de Roeselaarse Post . Op 26 & 27 september 1998 opent de Roeselaarse Post zijn nieuw hoofdpostkantoor op de hoek van de Brugsesteenweg en de Hugo Verrieststraat . De opendeurdagen gaan gepaard met het onthullen van het nieuwe borstbeeld van Hugo Verriest en een speciale afstempeling met betrekking tot de opendeurdagen onder de vorm van een afstempeling met de beeltenis van ' Peegie ' , onze Roeselaarse folkloristische figuur gecre?erd door Willem Denys.

  

1999 was een jaar van busreizen voor de VRP . Op 3 juli 1999 organiseerde de VRP een busreis naar de Internationale Competitieve Tentoonstelling ' Philexfrance ' in Parijs. Hier werd de nodige bagage opgedaan door de leden van de VRP die op dit moment actief waren in het opstellen van verzamelingen ten behoeve van de provinciale, nationale en zelfs internationale tentoonstellingen. In oktober van hetzelfde jaar werd de 4de Grote Roeselaarse Postzegel- en Poststukkenbeurs opnieuw ingericht , terwijl op 2 oktober 1999 een busreis werd georganiseerd naar de Nationale Competitieve Tentoonstelling ' Bruphila ' te Brussel. Ook bevriende clubs in de regio springen op de kar , want zo'n grote auto-kar blijkt niet zo gauw gevuld ......

 

In oktober 2000 ( 8 oktober ) neemt opnieuw onze jaarlijkse Grote Roeselaarse Postzegel- en Poststukkenbeurs plaats, ditmaal voor de 5de keer ! Deze gaat opnieuw door in de zalen van Ten Elsberghe .

 

Het jaar 2000 was voor de VRP vooral een jaar vol voorbereidingen van wat komen zou . In 2001 vierden we ons 40-jarig bestaan !  Begin 2001 was er wijziging in het bestuur, Gaston Geldhof kon niet langer het ondervoorzitterschap met dit van penningmeester combineren , daarom werd er een functie van penningmeester ingevoerd. Harold Pattyn zou deze taak op zich nemen, bij deze werd het bestuur dus uitgebreid. Eerder werden er tevens een paar andere functiewijzigingen doorgevoerd , dit vooral om praktische redenen en ook door de uitbreiding van de diensten aangeboden door de VRP.                                                                                                                                                                         

 

          Het VRP- bestuur in 2001

            Voorzitter  : Bart Samyn

            Ondervoorzitter : Gaston Geldhof      

Secretaris : Jozef De Bont

Redacteur : Bart Samyn                     

Nieuwigheden :  Jacque Kerkhof

Penningmeester : Harold Pattyn                     

Materiaaldienst : Hugo Witdouck

Ruildienst  :  Ternier Willy & Eddy Ruysschaert          

Aanbod Leden aan Leden  : Roger Parmentier     

Verantwoordelijke Bar :  Louis Vantomme

             Verantwoordelijke bibliotheek en kwismaster : Albert Degryse

                                 

 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van VRP werd er aan ieder lid een gratis A4-souvenier-blad van Albrecht Rodenbach gegeven, voorzien van de gebruikelijke Rodenbachzegel en afgestempeld op de eerste septemberdag, de maand van onze jubileumviering. Tijdens de algemene vergadering op 23 september 2001 werd dit souvenier meegegeven en tezelfdertijd werden foto's genomen van het bestuur van de VRP en De Kleine Postiljon.  Van deze foto's werden dan Mijn-zegels aangemaakt, met een beperkte oplage van 15 stuks.

 

Als afsluiter van het jubileumjaar werd er een busreis georganiseerd door VRP naar de Internationale Competitieve tentoonstelling ' Belgica 2001 ' te Brussel.

 

In mei 2002 , greep er in Roeselare een Wereldkampioenschap voor antieke fietsen plaats, dit in combinatie met het pas opgerichte Wielermuseum . De VRP sprong op de kar en maakte een speciale filatelistische tentoonstelling in het Wielermuseum ( Polenplein ) . De aanmaak van 3 mijnzegels , bleek opnieuw hier een middel bij uitstek om een evenement filatelistisch in de verf te zetten. Speciale uitgiftes van de Post waren immers niet gemakkelijk meer te verkrijgen . Er werden voor deze manifestatie tevens een 2-tal maximumkaarten aangemaakt. De Mijn-zegels werden aangemaakt met het logo van het Wielerkampioenschap voor Antieke Fietsen, 1 met een afbeelding van een hoge bi , tenslotte nog een mijn-zegel met een bereden hoge bi . Hiervoor werden contacten gelegd met een eigenaar en beoefenaar van het hoge bi-rijden in de regio van Brugge.   

  

In het filatelistisch najaar van 2002 , werd er op 28 september een busreis georganiseerd naar de nationale postzegelbeurs N.I.P.A. te Antwerpen . De organisatie van onze eigen Grote Roeselaarse Ruilbeurs zat ondertussen op een laag pitje .....

 

Onze voorzitter Bart Samyn kan ondertussen omwille van professionele redenen niet langer het voortouw nemen in de organisatie van manifestaties , in deze periode krijgt de club ook af te rekenen met het overlijden van Louis Vantomme , een rots in de branding en manusje-van-alles in de club. Gaston Geldhof , sinds jaar en dag in het bestuur , komt zwaar ziek te vallen .....Een reorganisatie dringt zich op in de club, Harold neemt de taak van ondervoorzitter over en door het herhaaldelijk wegvallen van Bart Samyn neemt Harold herhaaldelijk de functie van plaatsvervangend voorzitter op zich. Bart blijft evenwel voorzitter en redacteur. Erik Himpe en zijn vrouwtje Hedwige nemen de taak van de bar over van Louis , bijgestaan door hun kleindochter.   

 

In februari 2004 viert de VRP , het 25-jarig bestaan van zijn clubblad . Onder de huidige vorm van 'De Postiljon ' .

Er wordt gestart  ( begin 2003 ) met een nieuwe rubriek in ' De Postiljon ' , rubriek ' Leden onder de Loepe ' wordt aangemaakt, daarin komen maandelijks een aantal leden aan bod, met hun interessegebieden in de filatelie , op deze manier hoopt het bestuur het onderling contact tussen de leden nauwer te maken . Zodat leden met ??nzelfde interesse elkaar kunnen opzoeken .

 

In hetzelfde jaar 2004  wordt de draad van de Grote Roeselaarse Postzegel- en Poststukkenbeurs opnieuw opgenomen en wordt er voor de 7de maal de ruilbeurs georganiseerd. Dit maal onder de noemer  '  7de Grote Roeselaarse Ruilbeurs ', de locatie blijft dezelfde ( Ten Elsberghe ) , doch er wordt in beperkte mate ander materiaal toegelaten ( kleine verzamelobjecten ) , dit om de beurs toegankelijker te maken voor het grotere publiek. Deze formule heeft een groter succes en wordt herhaald op 23 oktober 2005 ( 8ste Grote Roeselaarse Ruilbeurs ).

 

In 2006 staat er opnieuw een manifestatie op til. Ter gelegenheid van het Albrecht Rodenbachjaar ( 150 jaar geboorte Albrecht Rodenbach ) slaan de 4 Roeselaarse filaclubs de handen in elkaar . Er wordt  een  Filatelistische Tentoonstelling op poten gezet in Museum Blomme op 14 & 15 oktober 2006 ( Hoek Delaerestraat - Ooststraat ) en voor de gelegenheid wordt er een Mijn-zegel aangemaakt rond Albrecht ( Berten ) Rodenbach . Verschillende maximumkaarten en ook een A4-souvenierblad kon verkregen worden . Het iniatief was een succes en de samenwerking tussen de 4 clubs was zeker voor herhaling vatbaar. 

 

              Het VRP- bestuur in 2006

              Voorzitter  : Bart Samyn

Ondervoorzitter : Harold Pattyn         

Secretaris : Jozef De Bont

Redacteur : Bart Samyn                      

Nieuwigheden :  Jacque Kerkhof

Penningmeester : Harold Pattyn                   

Materiaaldienst : Hugo Witdouck

Ruildienst  :  Ternier Willy & Erik Himpe          

Aanbod Leden aan Leden  : Roger Parmentier

Scanning & Projectie : Eddy Beernaert

Verantwoordelijke Bar :  Erik Himpe

              Verantwoordelijke bibliotheek en kwismaster : Albert Degryse

 

 

Een week voordien ( op 8 oktober 2006 ) vond onze jaarlijkse ruilbeurs voor de 9 de maal plaats.

 

In de jaren 2007 -2009, worden de diensten van de club verder uitgebouwd. Een belangrijke factor hierin was de aankoop van een projector (lees: een beamer die we via een laptop kunnen bedienen ). Op deze manier kon tijdens de korte uiteenzetting rond een bepaald thema , iedere ledenvergadering , beelden geprojecteerd worden die het te bespreken thema illustreerden. Het was ook een belangrijke stap in ons dienst ' Veiling Leden aan Leden ', welke maandelijks doorgaat en waarbij de verschillende loten kunnen geprojecteerd worden, zichtbaar voor de volle zaal zodat 'je ziet wat je koopt'.

De computer neemt ook meer en meer zijn intrek op de bestuurstafel, onder andere bij de afrekening van de veiling. Na wat kinderziektes blijkt deze manier van aanpak een schot in de roos. Meer en betere diensten voor de club gaan ook gepaard  met meer  verantwoordelijkheden, zodat het bestuur diende uit te breiden. In deze periode  overleed echter ons bestuurslid Willy Ternier, na een lange staat van dienst bij de ruildienst en was de afwezigheid achter de tafel met ruilboekjes een groot gemis voor de VRP.

 

Op 7 oktober 2007 vond onze jaarlijkse ruilbeurs reeds voor de 10? maal in oktober ! Dit was dan ook de laatste keer dat dit in de  maand oktober plaatsvond. Vanaf 2008 zou deze Jaarlijkse Grote Roeselaarse Ruilbeurs doorgaan steeds op 11 november. Dit was mogelijk door het wegvallen van een ruilbeurs in de regio op deze datum. VRP aarzelde niet en sprong direct op deze vrijgekomen datum . De ruilbeurs zou vanaf nu jaarlijks op exact dezelfde datum vallen, een datum waarop de meenste mensen niet hoeven te werken en bijgevolg meer publiek kon verwachten!.

 

Op 20 en 21 februari 2010 was het andermaal de beurt aan West-Vlaanderen om een voorverkoop te organiseren van speciale emissies door de Post . Deze voorverkopen door de Post waren al door de jaren heen fel verminderd en het bekomen van de organisatie van deze voorverkopen waren bijgevolg sterk beconcureerd onder de filaclubs . Door de feilloze samenwerking met de overige filaclubs in Roeselare rond het themajaar van Rodenbach in 2006  , leek het ons de ideale gelegenheid deze voorverkoop opnieuw te organiseren in samenwerking met de andere filaclubs in Roeselare.  De overkoepelende cultuurraad in Roeselare en de overkoepelde Vereniging van Westvlaamse PostzegelKringen ( VWPK ) bleken hun werk te doen , op vlak van samenwerking onder de diverse clubs.

De voorverkoop van de emissie 'Jeugdfilatelie thema Largo Winch ' en ' Literaire wandeling door Brussel ' vond plaats in zaal ' De Kiem ' in St.Hubrechtsstraat , samen met een filatelistische tentoonstelling .  Ter gelegenheid van de voorverkoop werden er tevens 2 Mijn-zegels uitgegeven door de organisatie rond de St. Michielskerk & de Roeselaarse Haven . Op zondagmorgen werd er zelfs gezamenlijk een ledenvergadering georganiseerd met veiling, dit voor alle Roeselaarse filaclubs , ?n vrije toegang voor iedere ge?nteresseerde.

 

Aangekomen in het bejubeld jaar 2011 , het jaar van ons 50-jarig bestaan ! Het was wachten tot in mei vooraleer we de titel 'Koninklijke' mochten gebruiken . Een delegatie van het bestuur ( Jozef, Jacque en Harold ) mochten uit de handen van gouverneur Breyne op 6 juli 2011  een gepersonaliseerde medaille en oorkonde ontvangen op het Provinciaal Hof te Brugge.

 

Op 25 september 2011 staat een heuse receptie op til waar menig filatelist en hoogwaardigheidsbekleder op uitgenodigd is . Tevens geeft de (nu) KVRP een 5-tal Mijn-zegels uit van ' Roeselaarse standbeelden ' met thema ' Het Vlaamsch en Roeselaars in de literatuur '. Deze Mijnzegels zijn steeds voorzien van de KVRP jubileumkrans en tonen ons Guido Gezelle, Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach, Peegie door Willem Denys en Juul Plastiek ( Roger Slosse ) . 

 

Onze 14 de Ruilbeurs op 11 november  2011 en een busreis eind november 2011 naar de grootste ruilbeurs van Europa in Utrecht moeten de afsluiters worden van ons Jubileumjaar . 

 

              Het KVRP- bestuur in 2011:


1? Voorzitter - Penningmeester - Organisatie Ruilbeurs: Harold Pattyn

2? Voorzitter - Redactie Tijdschrift: Bart Samyn

Secretaris - kwismaster - vert. Roeselaarse cultuurraad:

Jozef De Bont 

Nieuwigheden en materiaaldienst:  Jacque Kerkhof

Ruildienst - verantwoordelijke bar:  Erik Himpe  

Aanbod Leden aan Leden: (+ 2013) Hugo Witdouck 

Bibliotheek - Ruildienst: (+)Johan Tempelaere

Commissaris: Roger Parmentier

Kwismaster: Eddy Beernaert & (+)Albert Degryse

              Organisatie ruilbeurs - afrekening leden aan leden: Meline Lokere

              Voorzitter & Verantwoordelijke Jeugd ( De Kleine Postiljon ): Eddy Beernaert

              Webmaster KVRP:  Eddy Beernaert

              Redactie De Postiljon: Didier Devriese

                                                

Zone Leden

Recent Forum Posts

Recente foto's

Komende gebeurtenissen

Recente Blogs

Recent Videos

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.